Algemene Voorwaarden - Aman Reizen
info@amanreizen.nl

Algemene Voorwaarden

Aman Reizen > Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aman Reizen > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Aman Reizen

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere reis. Voor sommige reizen gelden bovendien additionele voorwaarden. Deze staan bij de desbetreffende reizen aangegeven. Als u vragen heeft over de voorwaarden kunt u ons altijd even bellen of mailen.

Algemene voorwaarden
1. Aman Reizen is handelsnamen van hierna te noemen Aman Reizen en Transport v.o.f kobelaan  2,  3067MD Rotterdam, Nederland.
2. Aman Reizen is een dienstverlener van Reizen en vleigtickets. Onze diensten bestaan uit; verkopen, reseveren en adviseren van vliegtickets en het verlenen van reisenadvies  met betrekking tot vervoer en treintickets binnen India. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Aman Reizen.
3. Aman Reizen heeft het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers van onze diensten daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen te raadplegen zijn op onze website. Raadpleeg deze gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig. Door gebruik van onze diensten bent u gebonden aan ons privacybeleid.

Totstandkoming reisovereenkomst
1. De door de reiziger/contactpersoon gevraagde nota is een bevestiging van de tot standkoming van een reisovereenkomst.
2. De reiziger of contact persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reisovereenkomst voortvloeien.
3. In geval van een volgeboekte reis, krijgt de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk bericht, in elk geval binnen 3 dagen na ontvangst van het bevestiging.
4. Vluchten en tours zijn pas gegarandeerd als de tickets en tours door u telefonisch of per email zijn bevestigd, of  als een deel of het komplete bedrag betaald is. Luchtvaartmaatschappijen kunnen hun prijzen ten allen tijde wijzigen. Aman Reizen houdt zich het recht voor, om binnen een werkdag na ontvangst van de betaling de door haar aangeboden en verkochte tarieven te herroepen. Indien herroeping een verhoging van het tarief betreft dient de opdrachtgever binnen 1 werkdag aan Aman Reizen kenbaar te maken dat hij zich met het nieuwe tarief kan verenigen. Bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand wordt geacht te zijn gekomen, zonder dat Aman Reizen als verantwoordelijke kan worden gehouden er geen sprake is van een schadevergoeding.

Boeking- en leveringsvoorwaarden
1. Aman Reizen die door middel van telefoon, website en email informeert en adviseert, reserveert in uw opdracht.

2. Aman Reizen is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn uitdrukkelijk de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing, bijvoorbeeld van de geboekte luchtvaartmaatschappij. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Op vliegtickets zijn de ticketvoorwaarden van het betreffende tarief van toepassing. Deze voorwaarden worden bepaald door de luchtvaartmaatschappij waarmee gereisd wordt. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het tarief waarin de vliegticket is afgegeven. Het telefonisch opvragen van tariefsinformatie is een momentopname, aan deze doorgegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Aman Reizen kan een reservering voor u maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Aman Reizen is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse  vliegtickets en pakketreizen.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te laten komen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adresgegevens, email gegevens, woonplaats, geboortedatum en nationaliteit. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Voor informatie met betrekking tot de visa verwijzen wij naar de site http://www.vfsglobal.com/india/netherlands/allaboutvisas.html of  http://www.cibt.nl

5. De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Aman Reizen te maken, bent u op de hoogte van de toepassing zijnde voorwaarden, en gaat u met deze voorwaarden akkoord.
6. Als de boeking is gemaakt door een contactpersoon, is hij/zij verantwoordelijk voor de betaling en het verstrekken van alle informatie naar de reiziger en Aman Reizen.

Aansprakelijkheid
1. Aman Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
2. Aman Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
3. Aman Reizen behoudt zich altijd het recht om zich te beroepen op de site vermeldde prijzen. Dit geldt ook voor de door haar telefonisch dan wel via email afgegeven en bevestigde prijzen.
4. Aman Reizen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke zij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan haar valt te verwijten c.q. buiten haar invloedsfeer ligt.
5. Aman reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, kwetsing of ongeval aan goederen of personen.
6. Aman reizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen in programma’s, ontstaan na publicatie in de reisgids, of website die het gevolg zijn van wijziging naderhand van vliegdata en vliegschema’s door luchtvaartmaatschappijen.

Geen afkoelingsperiode
1. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u maakt via het internet, telefoon of mail definitief zijn. De zogenoemde´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (b.v. treintickets, vliegtickets en  pakketreis) die u via Aman Reizen boekt.

Betaling
1. Voor alle betalingen betreft een rondreis en vliegtickets via Aman reizen wordt er een factuur gestuurd.
2. Voor vliegtickets moet de factuur binnen 3 dagen worden betaald. Voor Last -minute tickets bel naar ons betreft betaling voor een bevestiging (screen shot van bank afschrift is voldoende om uw ticket definitief te maken)
3. Voor rondreis- De eerste betaling is zeker 10% van de reissom met een minimum van €200,-. Deze betaling dient binnen een week na factuurdatum te worden voldaan. Op de nota staat vermeld wanneer de rest van de reissom dient te worden voldaan. De volledige reissom dient in de meeste gevallen zes weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij latere aanmelding dan zes weken voor vertrek dient de reissom onmiddellijk en volledig voldaan te worden.
4. Bij niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst door Aman reizen worden geannuleerd, in welk geval gelden worden gerestitueerd na aftrek van door Aman reizen gemaakte kosten en met verrekening.

Informatie
1. De reiziger dient zelf bij de betrokken luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie de benodigde aanvullendeinformatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek van zowel de heenreis als de terugreis te controleren of de eerder verstrekte informatie nog correct is, en of er op het eerder afgegeven ticket nog gereisd kan worden. De vluchtnummers en vluchttijden, zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan, zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat de luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren. Hierdoor kunnen de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen routes veranderen. Het is mogelijk dat de ticket door de luchtvaartmaatschappij aangepast moet worden. Voor lijndienstvluchten kan deze informatie opgevraagd worden via http://www.checkmytrip.com/ Ook via Teletekst, telefonisch bij Schiphol inlichtingen (0900-0141) www.schiphol.nl of ter plaatse bij de betreffende luchtvaartmaatschappij kunt u de informatie controleren.
2. Daar vluchtnummers en -tijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen, dient u tijdig voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren. Er is geen termijn te noemen waarbinnen gesteld kan worden dat de opgegeven tijden definitief zijn.

REISVERZEKERING
Vakantie is iets om naar uit te kijken, om van te genieten. Een goede reisverzekering mag daarbij niet ontbreken. Met een reisverzekering van de Europeesche bent u uitstekend verzekerd. Nog geen verzekering afgesloten? U doet het eenvoudig en snel via http://www.unigarant.nl

Annuleren / Wijzigen vliegtickets
1. Elke annulering voor een vliegticket dient via mail aan ons te worden doorgegeven. Wanneer u binnen zeven dagen voor vertrek van de lijndienstvlucht deze wilt annuleren, dient u tevens telefonisch contact met ons op te nemen. U ontvangt een aantal e-mails. U dient deze e-mails zorgvuldig te lezen. De annulering kan uitsluitend doorgegeven worden door degene die de boeking heeft gemaakt; de opdrachtgever. Pas wanneer u akkoord gaat met alle kosten, kan de ticket voor u geannuleerd worden. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra het bedrag door de luchtvaartmaatschappij aan Aman Reizen is uitbetaald. Dit duurt gemiddeld 6-8 weken, maar dit kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden). De ticket dient altijd binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter restitutie te zijn ingediend, anders is de ticket
verlopen en wordt er geen restitutie meer verleend.
2. Als u een reservering maakt, zijn er kosten verbonden aan een annulering/wijziging. Dat zijn naast de door de luchtvaartmaatschappij in rekening gebrachte annulering of wijzigingskosten, de administratiekosten die Aman Reizen berekent om de annulering of wijziging uit te voeren. U kunt bij Aman Reizen informeren naar de kosten
indien u wilt annuleren/wijzigen. Voor het behandelen van een annulering of wijziging wordt per ticket € 35,00 administratiekosten in rekening gebracht.
3. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald, Aman Reizen kan hierin bemiddelen,
maar brengt hiervoor kosten in rekening.
4. Vóór facturering kunt u een reservering kosteloos annuleren of wijzigen. Bij annulering na facturering berekenen wij € 15 reserveringskosten per ticket. Als uw last-minute ticket is uitgegeven door middel van een screenshot bevestiging, dan is  Regel 2 van Annuleren / Wijzigen vliegtickets is van toepassing.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Aman reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger en de situatie ter plaatse. Iedere reiziger dient zich bewust te zijn van de vertrektijden en daarnaar te handelen.
2. De reiziger die hinder/last oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Aman reizen van (voortzetting) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Restitutie van de reissom, of van een gedeelte van de reissom, kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Naamswijzigingen
1. De naam van iedere reiziger moet overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. Een verkeerde naam kan voor aanzienlijk grote problemen zorgen tijdens de uitvoering van uw reis. In het geval u met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit telefonisch of per email gemeld worden aan Aman Reizen. Aman Reizen kan geen garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.
2. Er worden kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking. Wat deze kosten zijn, is afhankelijk van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en de tarieven hiervan.
3. Na afgifte van een vliegticket kan een verkeerd gespelde naam ertoe leiden dat er een nieuwe reservering gemaakt moet worden waarvoor een nieuw vliegticket afgegeven moet worden, zonder dat er restitutie is voor het eerder afgegeven vliegticketticket. Dit is afhankelijk van de tariefsvoorwaarden.
4. Luchtvaartmaatschappijen kunnen de voorwaarden hanteren dat in geval van een naamswijziging een nieuwe boeking dient te worden gemaakt met de correcte naam en dat de oude boeking geannuleerd moet worden.
Hierdoor is het mogelijk dat het tarief dat van toepassing was op uw eerdere boeking niet meer beschikbaar is en dat een hoger tarief berekend wordt.

Rente en incasso
De reiziger die niet tijdige aan een geldelijke verplichting jegens Aman Reizen heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging. Voorts is hij/zij gehouden tot vergoeding van  buitengerechtelijke incassokosten.